Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Informator dla Pacjenta

POBYT W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

 

SZANOWNY PACJENCIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest jednym z największych kompleksów szpitalnych makroregionu śląskiego i Polski południowej. Głównym kierunkiem działania Szpitala jest leczenie urazów wielonarządowych. Mając na uwadze powyższy cel dążymy do wyposażenia Szpitala w bardzo nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, co pozwoli zapewnić pełny zakres metod diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów.

MISJA SZPITALA: NASZYM CELEM – RATOWANIE ŻYCIA I ZDROWIA PACJENTÓW.

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest działanie ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami pacjentów. 

Ratujemy życie i zdrowie pacjentów w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania w oparciu o profesjonalizm świadczonych usług rozumiany jako połączenie najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania pracowników, dzięki którym tworzymy ośrodek o najwyższym stopniu konkurencyjności w dyscyplinach zabiegowych i medycynie ratunkowej.

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo:

1. Do ochrony zdrowia

2. Do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej

3. Do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

4. Do rejestracji u świadczeniodawcy (poradnie, pracownie) osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie 

5. Do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi zobowiązujących przepisów prawa

6. Do orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeżeli są one związane z: dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

7. Do poszanowania intymności i godności

8. Do informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 

zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta

9. Do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

10. Do opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez

pacjenta

11. Do umierania w spokoju i godności

12. Do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

13. Do tajemnicy informacji związanych z pacjentem

14. Do wniesienia sprzeciwu lub skargi

15. Do dostępu do dokumentacji medycznej

16. Do wyboru i zmiany świadczeniodawcy

17. Do opieki duszpasterskiej

18. Do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

19. Do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia 

tego sprzeciwu w każdym czasie

20. Do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu 

klinicznym lub eksperymencie

21. Do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta

22. Do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie

23. Do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych

do udzielania świadczeń zdrowotnych

24. Do wyrażenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania świadczeń zdrowotnych: studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym

25. Do przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza, do 

najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem bezpłatnie, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

26. Do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok

27. Do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej

28. Do zgłoszenia niepożądanego (tj. niekorzystnego i niezamierzonego) działania produktu leczniczego

Pełna treść ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna jest w punktach pielęgniarskich oddziałów oraz rejestracjach do poradni.

KONTAKT Z RZECZNIKIEM

RZECZNIK PRAW PACJENTA BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec ul. Młynarska 46
kontakt: 01-171 Warszawa
tel.: /22/ 532 82 50 tel.: /22/ 532 82 50
fax: /22/ 532 82 30 fax: /22/ 532 82 30
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

przyjęcia interesantów w dniach:

poniedziałek w godzinach od 9:00 do 18:00
wtorek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00
Kontakt /z telefonów stacjonarnych i komórkowych/:
Tel.: 800 190 590

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA

OPIEKA DUSZPASTERSKA

ADRES I DOJAZD

Pacjenci przebywający na terenie szpitala mają dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu.

Od października 2014 roku istnieje możliwość zarejestrowania terminu wizyty w poradni przez Internet. Można w każdej chwili sprawdzić status rejestracji. Pacjent za pomocą wiadomości e-mail lub sms otrzymuje przypomnienie o terminie wizyty. W celu założenia konta (otrzymania nazwy użytkownika i hasła) należy jednorazowo zgłosić się do punktu „e-rejestracji” w szpitalu.

 

Pobierz ten Informator w wersji PDF!

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im.  [ ... ]

Czytaj więcej...
Awaria monitoringu - SOR

W dniu 18.11.2019 od godziny 16.00 w szpitalu wystąpiła aw [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły