Konsultacja Toksykologiczna dla lekarzy

tel. 538 819 961

   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

   

WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Historia i Misja

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, dawniej zwany Szpitalem Górniczym, pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku. Projekt Szpitala wykonało Główne Biuro Projektów Górniczych w Krakowie. Budowany był w latach 1978 -1988. Inwestorem bezpośrednim była KWK „Sosnowiec”. Szpital św. Barbary zlokalizowany jest w rejonie węzła komunikacyjnego Kraków – Katowice – Warszawa (port lotniczy Katowice Pyrzowice) w połączeniu z szerokim zakresem specjalizacji w oddziałach szpitalnych i poradniach stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim.

Obecnie Szpital:

 • jest jedynym Centrum Urazów Wielonarządowych w województwie śląskim,
 • to największy kompleks szpitalny Południowej Polski,
 • dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostyczno - leczniczym i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną,
 • wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 potwierdzony przeprowadzonym auditem oraz spełnia wymagania potwierdzone certyfikatami ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004,
 • posiada nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych z możliwością lądowań nocnych i samonawigacją oraz tunel do transportu chorych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • posiada działający w strukturach Szpitala Bank Tkanek i Komórek,
 • to wiodący na Śląsku ośrodek wspierający transplantologię.
 • prowadzi rzadkie na rynku usług medycznych świadczenia: żywienie pozajelitowe,
 • jeden z nielicznych udzielający stacjonarnych świadczeń z zakresu diabetologii,
 • jedyny świadczeniodawca na Śląsku prowadzący leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,
 • posiada wiodący Oddział Okulistyczny (pierwszy w szpitalu publicznym laser femtosekundowy oraz system zabiegowy Constellation, przeszczepy rogówek u dorosłych i dzieci) i Oddział Kardiologii (implantacja stymulatorów, wszczepianie kardiowerterów, zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów)
 • 5 oddziałów klinicznych w strukturach Szpitala:
  Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,
  Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny,
  Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,
  Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego.

Wygląd Szpitala po termomodernizacji

Misja Szpitala: „ Naszym celem- ratowanie życia i zdrowia pacjentów”

Nadrzędnym celem Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów w atmosferze bezpieczeństwa
i zaufania, w oparciu o profesjonalizm świadczonych usług rozumiany jako połączenie

najlepszej wiedzy  i umiejętności oraz zaangażowanie pracowników, dzięki którym tworzymy ośrodek
 o najwyższym stopniu referencyjności w dyscyplinach zabiegowych i medycynie ratunkowej.

Aby spełnić wyznaczone zadania w Szpitalu opracowaliśmy i wdrożyliśmy zintegrowany  system zarządzania jakością, zgodny z Normami:  9001:2015, 14001:2015, PN-EN 18001, ISO/IEC 27001:2013 oraz standardami akredytacyjnymi.

 Spełniając kryteria zintegrowanego  systemu zarządzania zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Czynimy to poprzez:

Ø  absolutną orientację na pacjenta,

Ø  rozpoznawanie słabych ogniw aż do całkowitej eliminacji wraz ze zobowiązaniem do ciągłej poprawy
 i doskonalenia w całym Szpitalu,

Ø  wdrożenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej,

Ø  udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych, zwiększenie ilości świadczeń wysokospecjalistycznych,

Ø  systematyczne monitorowanie skuteczności opieki medycznej i zadowolenia klienta,

Ø  wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń  i urządzeń do obowiązujących wymogów,

Ø  poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala,

Ø  zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i  personelowi,

Ø  doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,

Ø  realizację działań dydaktycznych, 

Ø  dążenie do poprawy warunków pracy i satysfakcji personelu,

Ø  zaplanowanie i realizacja działań odnosząca się do ryzyk i szans.

 

Polityka Środowiskowa i BHP

Jednym z najważniejszych celów WSS5  jest dbanie o BHP. Realizacja tego następuje poprzez:

Ø  Dbałość o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych warunków pracy.

Ø  Podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu BHP.

Ø  Stałe doskonalenie działań prowadzonych przez służbę bhp celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel.

Ø  Wspieranie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju pracowników, zaznajamianie ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz znaczeniem bezpiecznego jej wykonywania.

Ø  Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych.

 Polityka Środowiskowa.

Naszym celem jest spełnienie  wymagań aktualnego prawa,  stałe i planowe  zmniejszanie  niekorzystnego oddziaływania na środowisko, oraz  zwiększanie pozytywnego oddziaływania Szpitala na środowisko. Narzędziem do realizacji polityki środowiskowej Szpitala są programy określające drogę do osiągnięcia celów środowiskowych.

Aby zrealizować te cele Dyrekcja Szpitala będzie ściśle współpracować z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

Øprzestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych w zakresie zapewnienia właściwego postępowania i przechowywania szpitalnych odpadów niebezpiecznych i szkodliwych

Ø  minimalizację ilości powstających odpadów stałych

Ø  minimalizację ilości powstających odpadów opakowaniowych poprzez zawieranie odpowiednich umów z dostawcą 

Ø  zapobieganie zanieczyszczeniom 

Ø  analizę oszczędności nośników energii

Ø  działania w zakresie uświadamiania i angażowania pracowników i pacjentów, dotyczące ochrony środowiska

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary  w Sosnowcu dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz klientów i kontrahentów deklaruje osobiste zaangażowanie
w pracę nad ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów w tym zakresie, podkreślając zarazem wagę znajomości i przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych regulujących wykonywany zakres działalności statutowej.

Dyrekcja i kierownictwo deklarują, że stosują się do obowiązujących reguł zachowania bezpieczeństwa informacji oraz wymagają tego samego od wszystkich osób pracujących lub współpracujących ze Szpitalem.

Jednocześnie Dyrekcja ustanawia Politykę Bezpieczeństwa Informacji i zobowiązuje się, że wszystkie osoby mające dostęp do danych pacjentów oraz innych zainteresowanych stron są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym przestrzeganie ustanowionych w Szpitalu zasad bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie osoby fizyczne i prawne mające  dostęp do informacji w Szpitalu składają pisemne oświadczenia
o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa informacji.

Bezpieczeństwo informacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu poufności, integralności oraz dostępności informacji.

Nadrzędnym celem jest świadczenie usług medycznych pacjentom na jak najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji, a przede wszystkim ochrony danych osobowych.

Wyznaczone cele realizowane są poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Szpitala w zakresie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dbałość o wszelkie przetwarzane dane osobowe, świadome i cykliczne zarządzanie ryzykiem oraz przeciwdziałanie incydentom bezpieczeństwa, a także zapewnienie niezbędnych zasobów, w tym infrastruktury teleinformatycznej. 

Dyrekcja Szpitala zapewnia, że Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników WSS5 oraz zobowiązuje się do zapewnienia zasobów do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości wszystkich zainteresowanych klientów.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki
i zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Wielki biznes z wielkim sercem dla Zagłębia

Komfortowy, klimatyzowany i spełniający wymogi związane z [ ... ]

Czytaj więcej...
System monitoringu SOR

W dniu 27.07.2019 od godziny 7.15 wystąpiła awaria systemu [ ... ]

Czytaj więcej...
Inne Artykuły