WYSZUKIWARKA  


   

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA  

   

MEDYCZNE BAZY DANYCH  

   

OŚRODEK WCZESNEJ DIAGNOSTYKI RZS  

   

 

   

WSPARLI SZPITAL  

   
google hack

Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu dzięki uprzejmości wrocławskiego Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” otrzymał broszury Karty Praw Pacjenta napisanych językiem Braill’a, które dostępne są w wyznaczonych miejscach w Szpitalu.

 

KARTA PRAW PACJENTA

 


Kontakt do Stowarzyszenia  : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

RODO

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

 

dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW (RODO)

 

 

 

Dla zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych Pacjentów informujemy, że:

 

 

 

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary z siedzibą w Sosnowcu; 41-200; Pl. Medyków 1; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. Centrala: 32 368 20 00; www.wss5.pl.

 

2)        Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;  tel.: 516 008 944.

 

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast dane osobowe szczególnych kategorii, w tym informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 

4)        Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

5)        Przetwarzane przez nas dane służą ochronie zdrowia pacjentów, w szczególności:

 

a)      w celu profilaktyki zdrowotnej;

 

b)      w celu diagnozy medycznej i leczenia;

 

c)      w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;

 

d)      zapewnieniu zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;

 

e)      w innych celach aniżeli opisane powyżej, np. w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych - odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.

 

6)        Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa:

 

a)      zgoda Pacjenta, o której mowa w pkt. 5 lit. e może zostać wycofana w każdym czasie oraz w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie) wycofana,;

 

b)      Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;

 

c)      Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

d)      Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,;

 

e)      Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;

 

f)       Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

g)      Pacjent ma prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.

 

7)        Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa wyłącznie w celu realizacji zadań Administratora, które zostały wymienione w pkt. 5 powyżej.

 

8)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres czasu po ustaniu celów, o których mowa w pkt. 5 powyżej, zgodnie z przepisami prawa, Przykładowo Administrator przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 

a)      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

 

b)      zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

 

c)      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 

-          5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

 

-          2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 

d)      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;

 

e)      dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

 

9)        Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

10)    Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym nie stosuje profilowania w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

11)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest także wymogiem przepisów prawa, niezbędnym do skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Uprzejmie informujemy, że

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych będą realizowane

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu

Pl. Medyków 1

[wejście od Izby Przyjęć Planowych]

 

CENTRALA - tel.  32 729 88 08

 

Lekarz / Pielęgniarka Ambulatorium – tel. 516 008 952

Pielęgniarka zespół wyjazdowy – tel. 609 412 111

Lekarz zespół wyjazdowy – tel. 669 620 300

Pokój zabiegowy - tel. 32 368 22 56

Certyfikaty

W dniach 15-19 maja 2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pomyślnie przeszedł certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg Normy ISO/IEC 27001:2013, w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i inwazyjnej i innych obszarów, ujętych w zakresie certyfikacji.

Zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa informacji, zobowiązujemy się do świadczenia usług medycznych pacjentom na jak najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji, a przede wszystkim ochrony danych osobowych.

Równocześnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Św. Barbary podczas II audytu nadzoru, w zakresie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN- N 18001:2004) ponownie został pomyślnie oceniony potwierdzając wysoką jakość świadczonych usług.

Certyfikaty nadane zostały przez Dekra- Certification, niezależną jednostkę certyfikującą.

Uchwała antysmogowa

Za miesiąc uchwała antysmogowa wchodzi w życie

Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

„Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu jednogłośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt był efektem pracy powołanego przez marszałka zespołu ekspertów, który wypracował ostateczną wersję przepisów.

„Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji” – dodaje marszałek Wojciech Saługa.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl

   
   
   

AKTUALNOŚCI  


Karta Praw Pacjenta w języku Braill’a

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im [ ... ]

Czytaj więcej...