Historia i misja

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, dawniej zwany Szpitalem Górniczym, pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku. Projekt Szpitala wykonało Główne Biuro Projektów Górniczych w Krakowie. Budowany był w latach 1978 -1988.

Inwestorem bezpośrednim była KWK „Sosnowiec”. Szpital św. Barbary zlokalizowany jest w rejonie węzła komunikacyjnego Kraków – Katowice – Warszawa (port lotniczy Katowice Pyrzowice) w połączeniu z szerokim zakresem specjalizacji w oddziałach szpitalnych i poradniach stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim.
Szpital WSS5 Sosnowiec


Obecnie Szpital:

 • jest jedynym Centrum Urazów Wielonarządowych w województwie śląskim,
 • to największy kompleks szpitalny Południowej Polski,
 • dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostyczno – leczniczym i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną,
 • wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 potwierdzony przeprowadzonym audytem oraz spełnia wymagania potwierdzone certyfikatami ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004,
 • posiada nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych z możliwością lądowań nocnych i samonawigacją oraz tunel do transportu chorych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • posiada działający w strukturach Szpitala Bank Tkanek i Komórek,
 • to wiodący na Śląsku ośrodek wspierający transplantologię.
 • prowadzi rzadkie na rynku usług medycznych świadczenia: żywienie pozajelitowe,
 • jeden z nielicznych udzielający stacjonarnych świadczeń z zakresu diabetologii,
 • jedyny świadczeniodawca na Śląsku prowadzący leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,
 • posiada wiodący Oddział Okulistyczny (pierwszy w szpitalu publicznym laser femtosekundowy oraz system zabiegowy Constellation, przeszczepy rogówek u dorosłych i dzieci) i Oddział Kardiologii (implantacja stymulatorów, wszczepianie kardiowerterów, zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów)
 • 5 oddziałów klinicznych w strukturach Szpitala:
  – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  – Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,
  – Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny,
  – Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,
  – Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego.

Szpital WSS5 Sosnowiec obecnie

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Misja Szpitala: „Naszym celem- ratowanie życia i zdrowia pacjentów”

Nadrzędnym celem Szpitala jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, w oparciu o profesjonalizm świadczonych usług rozumiany jako połączenie najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania pracowników, dzięki którym tworzymy ośrodek o najwyższym stopniu referencyjności w dyscyplinach zabiegowych i medycynie ratunkowej.

Aby spełnić wyznaczone zadania w Szpitalu opracowaliśmy i wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, zgodny z Normami: ISO 9001, ISO/IEC 27001, oraz standardami akredytacyjnymi.

Spełniając kryteria zintegrowanego systemu zarządzania - jako dostawca usługi kluczowej, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Czynimy to poprzez:

 • absolutną orientację na pacjenta,
 • rozpoznawanie słabych ogniw aż do całkowitej eliminacji wraz ze zobowiązaniem do ciągłej poprawy i doskonalenia w całym Szpitalu,
 • zidentyfikowania, zaplanowania, zapewnienia zasobów i posiadanie planu ciągłości działania obejmującego swoim zakresem krytyczne procesy wspierające realizację usług,
 • wdrożenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej, spełniającej warunki dla podmiotu świadczącego usługi kluczowe,
 • udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych, zwiększenie ilości świadczeń wysokospecjalistycznych z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.
 • systematyczne monitorowanie skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjenta
 • systematyczne monitorowanie zadowolenia personelu,
 • wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących wymogów,
 • poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • realizację działań dydaktycznych,
 • dążenie do poprawy warunków pracy i satysfakcji personelu,
  dbałość o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych warunków pracy,
  podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu BHP,
  wspieranie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju pracowników, zaznajamianie ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz znaczeniem bezpiecznego jej wykonywania,
  przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Szpitala w zakresie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dbałość o wszelkie przetwarzane dane osobowe, świadome zarządzanie ryzykiem oraz przeciwdziałanie incydentom bezpieczeństwa, a także zapewnienie niezbędnych zasobów, w tym infrastruktury teleinformatycznej,
  zapewnieniu odpowiedniego poziomu poufności, integralności oraz dostępności informacji.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz klientów i kontrahentów deklaruje osobiste zaangażowanie w pracę nad ciągłym doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wdrożonymi Normami oraz zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów w tym zakresie, podkreślając zarazem wagę znajomości i przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych regulujących wykonywany zakres działalności statutowej.

Jednocześnie Dyrekcja zobowiązuje się, że wszystkie osoby mające dostęp do danych pacjentów oraz innych zainteresowanych stron są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym przestrzeganie ustanowionych w Szpitalu zasad bezpieczeństwa informacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

 Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
  
Krzysztof BestwinaZAŁĄCZNIK DO POBRANIA – Polityka ZSZ, wydanie V