Projekty unijne

Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Tytuł projektu: Rozwój systemów informatycznych w celu poprawy jakości i dostępności usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Wydatki kwalifikowane: 4 891 045,80 PLN

Dofinansowanie: 4 157 388,93 PLN

Okres realizacji projektu: 05.01.2023 – 30.06.2023

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie poprzez wdrożenie i uruchomienie siedmiu e- usług świadczonych on - line w tym jednej usługi teleinformatycznej. W zakresie projektu został również przewidziany zakup sprzętu informatycznego umożliwiający dokonanie prawidłowego wdrożenia e- usług. Beneficjentami e - usług świadczonych w ramach przedsięwzięcia będą przede wszystkim pacjenci diagnozowani i będący w procesie leczenia w placówce, jak również personel medyczny.

Fundusze Europejskie
Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia

Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.

Wydatki kwalifikowane: 10 783 116,65 PLN

Dofinansowanie: 10 243 960,82 PLN

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 – 30.09.2021

Cel projektu: Rozszerzenie zakresu jak również podniesienie jakości świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu usług medycznych i diagnostyki pacjentów z koronawirusem SARS CoV-2 co będzie możliwe poprzez dokonanie zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, ambulansu, sprzętu komputerowego oraz urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.

Fundusze Europejskie
Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Tytuł projektu: eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Wydatki kwalifikowane: 13 292 434,96 PLN

Dofinansowanie: 11 298 569,72 PLN

Okres realizacji projektu: 06.03.2020 – 30.12.2022

Cel projektu: Utworzenie unikalnej w skali kraju platformy „eCareMed” w ramach której zostanie opracowane i uruchomione wiele e - usług dostępnych dla zarówno pacjentów diagnozowanych i leczonych w placówce, jak i personelu medycznego szpitala. Realizacja projektu będzie miała także swoje pozytywne przełożenie na skrócenie czasu dostępu do dokumentacji medycznej, co z kolei jest działaniem popularyzowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

Fundusze Europejskie